Comments are off for this post

“Bez mene ne možete činiti ništa”

Neki se boje religije u kojoj ne treba činiti ništa. Međutim, riječi u Jovanu 15,5. potekle su pravo sa Isusovih usana. Zapazimo ih sa malo drugačijim naglašavanjem prve rečenice: »Ja sam čokot a vi loze.« Ja sam čokot. Vi niste čokot. Vi ste loze. I »bez mene ne možete činiti ništa«. Zapazimo da, iako je ovo rečeno negativno, može da se kaže i pozitivno, kao u Filibljanima 4,13: »Sve mogu u Isusu Hristu.« Sa Njim možemo da ostvarimo sve. Veličanstveno, kao što je veličanstveno spasenje na nebu, i sigurno kao što je sigurna naša uvjerenost u vječni život stoji istina da Isus može da ispuni svoju namjeru i živi svoj život u nama odmah, čim Mu se predamo. Tada ćemo roditi mnogi rod. Ima nade za veliku berbu, za prihod, za rezultate u Gospodnjem vinogradu. Sam Bog je željan da vidi rezultate, da vidi berbu. On je vinogradar, veliki vinogradar, a vinogradar se nada rodu. On ne očekuje da će rod biti nikakav.

Ne tako davno razgovarao sam sa jednim svojim susjedom o dovršenom Hristovom djelu na krstu i kako su naše spasenje i naš vječni život osigurani zahvaljujući Isusovoj žrtvi, i on me upitao: »Kakva je onda svrha posvećenja? Šta se postiže življenjem hrišćanskog života?«Koja je onda svrha roda? On je »na slavu i hvalu Božju«.Matej 5,16. kaže: »Tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima.« Dakle, koja je svrha roda? Rod treba da proslavi i oda čast Bogu i na taj način otkrije Njegovu ljubav drugima. Mi imamo, na osnovu Isusovog učenja, nadu da će doći berba, rod u Njegovom vinogradu na slavu Njemu.

Kako možete ostati na Čokotu? Kako možete zadržati usku povezanost sa Isusom Hristom? Kad dođete do kraja svojih sopstvenih snaga, kad shvatite da ste nesposobni da donesete rod odvojeni od Njega, i kad uvidite da bez Njega ne možete činiti ništa, šta onda činite? Šta znači biti u Hristu, boraviti u Hristu i imati Hrista u sebi (»Hristos u vama« iz Kološanima 1,27)?

Očigledno je da se ovi izrazi odnose na veoma blisku zajednicu. O tome je riječ. Hristos ovdje kaže: Ostanite u zajednici koja je otpočela kada ste Me prvi put prihvatili kao svoju jedinu nadu. Ostanite u bliskom druženju sa Mnom. Molim vas, nemojte upasti u zamku o kojoj smo ranije govorili i misliti da je način ostajanja u zajednici sa nekim vaš trud da mu ugodite, da kupite njegovu ljubav svojim djelima. Druženje stvara djela, a ne obrnuto. Djela nisu način da ostanemo u zajednici sa bilo kim. Mi smo prvo prihvatili Isusa i povezali se sa Čokotom, ne svojim pokušajima da činimo djela koja bi nas učinila dostojnim, već prihvatanjem silnog dara Njegove milosti. Međutim to ne znači da sa prihvatanjem Njegove milosti nije povezan nikakav napor, jer većina grešnika shvata da je veoma teško odreći se sebe i doći Hristu. Ali to je drugačija vrsta truda od nastojanja da budemo pravedni da bi nas Bog prihvatio. Napor je potreban za svakodnevno priznanje da ne možemo činiti ništa, a napor je potreban i u dolaženju Hristu i prihvatanju Njegove milosti.

Da li vam je dolaženje Hristu svakoga dana bilo teško? Često je to tako. Moraćete da priznate da je Pavle upotrijebio prave riječi kad je to nazvao borbom, »dobrom borbom vjere«. (1. Timotiju 6,12) Nije uvijek lako sačuvati jedan dio dana isključivo za lično održavanje veze sa Bogom. Nije uvijek prirodno ostati u vezi s Njime u toku cijeloga dana. Ponekad je za to potreban pravi napor. U Jovanu 13 Isus nam kaže na šta treba da bude usmjeren naš napor. On nikada ne traži od nas da radimo na tome da rodimo rod — već nam kaže da budemo u Njemu. I ako izaberemo da budemo u Njemu, nemamo drugog izbora što se tiče roda. Rod će biti prirodna i spontana posledica ostajanja u Njemu. Isusa na prvom mestu prihvatamo vjerom u Njega kao u svog ličnog Spasitelja. Tako se uspostavlja zajednica sa Čokotom. Ona se tako i nastavlja.

Veoma je važno shvatiti da Isus ne stavlja na nas odgovornost za naša djela ili za naše donošenje rodova. Iako je istina da treba da donosimo rod, isto tako je istina da se to ostvaruje jedino vjerom u Njega. »Jer bez mene ne možete činiti ništa.« »Loza ne može roditi rod sama od sebe ako ne bude na čokotu.« Ali ako bude na Čokotu, donijeće mnogo roda. Rod je prirodan rezultat ostajanja u Hristu.

Izvor: Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.