Comments are off for this post

Kako proučavati Bibliju?

Da podvučemo ponovo činjenicu da prije svega tražite Isusa. Vječni život ne javlja se samo istraživanjem Pisma.
Pročitajte tekst u Jovan 5,39.40. Vjerske vođe Isusovog vremena su dosta istraživale Pismo, pa ipak su odbacili Isusa i odbili da dođu k Njemu. Život imamo kad dođemo Isusu.

Pismo je samo sredstvo koje nas osposobljava da dođemo k Njemu.Postojao je čovjek farisej, po imenu Nikodim, koji je došao k Isusu noću. On je u suštini kazao Isusu: »Ti si veliki učitelj, a ni ja nisam tako loš. Član sam Sinedriona, znaš! Hajde da malo prodiskutujemo!«Isus mu je neposredno rekao: »Ono što ti je potrebno jeste da se nanovo rodiš.« O tome možete čitati u 3. poglavlju Jevanđelja po Jovanu. Nikodim nije mogao da razumije stvari koje su se ticale Božjeg carstva zato što još uvijek nije bio obraćen. 1. Korinćanima 2,14. kaže: »A tjelesni čovjek ne razumije što je od Duha Božjega; jer mu se čini ludost i ne može da razumije, jer treba duhovno da se razgleda. «

Razumijevanje Pisma ne zavisi toliko od jačine intelekta sa kojim se istražuje koliko od iskrene čežnje za pravednošću. Tjelesan čovjek je u neprijateljstvu sa Bogom. Ako još nismo nanovorođeni, mi ćemo redovno iz Božje riječi dobijati samo puka obavještenja. A kada smo nanovo rođeni, osposobljeni smo po prvi put da iskusimo druženje sa Hristom kroz Pismo. Prvenstveni cilj proučavanja Biblije nije dobijanje obavještenja, već održavanje veze.

Biblija u prvom redu nije data da nas pouči lekcijama iz istorije. Dok čitate, ubacite i zamislite sebe u slici. Ako čitate o ženi na studencu, vi ste ta žena na studencu. Vi ste osoba koja traži da zadovolji želju svoga srca stvarima ovoga svijeta. Vi ste osoba koja traži nešto bolje. I vi ste onaj koji se konačno, licem u lice, sreće sa samim Hristom. Vi ste izgubljena ovca koju je Pastir pošao da traži. Vas On nosi na svom ramenu nazad u siguran tor. Dok čitate o razbojniku na krstu, Vi ste taj razbojnik na krstu. Vi izgovarate riječi »Opomeni me se, Gospode!« (Luka 23,42) I vi ste onaj kome je dat odgovor: »Bićeš sa mnom u raju.« (stih 43)

Ponekad ljudi pitaju: »Šta da radim ako mi misli lutaju?« Pa, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Kad ste bili u školi i učili za najdosadniji predmet koji ste morali da savladate, šta ste radili dok su vam misli lutale? Jeste li bacili udžbenik u korpu za otpatke i napustili školu? Ili ste se ponovo vraćali i ponovo čitali sve dok niste zapamtili ono što je trebalo da razumijete?Ako su lekcije u školi povezane samo sa sedamdesetak godina ovozemaljskog života, a Pismo povezano sa vječnošću, zar ne biste prema Bibliji mogli da postupite bar jednako kao prema školskim udžbenicima? Prvenstvena namjera proučavanja Biblije jeste da se stupi u zajednicu i druženje sa Isusom. Dok tražite Njegovo prisustvo i otvarate Njegovu Riječ, trudeći se da sebe zamislite u pojedinim događajima, da biste razumjeli šta vam On govori iz dana u dan, sve ćete Ga bolje upoznavati i sve čete Mu više vjerovati.

Comments are closed.