Comments are off for this post

Sigurnost spasenja

Koja je osnova spasenja? Pogledajmo u Efescima 2,8.9: »Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božji. Ne od djela, da se niko ne pohvali.«

Želio bih da vas podsjetim da nam se nigdje u Pismu ne kaže da spasenje dolazi samo kroz milost. Ono se javlja uvijek milošću kroz vjeru. Da to nije istina svi na svijetu bili bi spaseni, a poznato je da se to nikada neće dogoditi. Isus je rekao: »Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu. Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.« (Matej 7,13.14)

Tako, iako je Božja milost dovoljna za svakog čovjeka, nije ni od kakve koristi nikome, sve dok je ne prihvati. A mi je prihvatamo vjerom.Kad koristite riječ vjera, uvodite pojam koji ukazuje na međusobni odnos. Iako je milost Božji dar, mi smo ti koji moramo da ga primimo. Vjera zahtijeva međusobni odnos u kome jedna strana ima povjerenje u drugu. Moguće je prihvatiti nekoga danas, a odbaciti ga sutra. Moguće je biti u braku danas, a ne biti u braku kroz deset godina. Isto tako moguće je prihvatiti Božju milost u jednom trenutku, a odbaciti je u drugom. Da bismo imali trajnu sigurnost u spasenje moramo prihvatiti Božju milost na trajnoj osnovi. (Matej 24,13) To nas dovodi do jednog od najznačajnijih tekstova koji objašnjavaju kako možemo biti sigurni u vječni život. Jovan 17,3: »A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.«

Spasenje predstavlja nešto više od prihvatanja Boga jedanput. Ono znači prihvatiti Ga, danas, sutra, sledeće nedelje i svakog dana, sve dok On ponovo ne dođe. Tako je vječni život, uključujući i našu nadu u vječni život, zasnovan potpuno na Božjoj milosti, a Njegova milost mora da se prihvati na trajnoj osnovi. To u suštini znači poznavati Boga.Tako, kada smo preduzeli korake svog hoda prema Hristu, iscrpli smo sve svoje sopstvene snage i prihvatili Hrista kao svog ličnog Spasitelja; to znači da smo nanovo rođeni.

Ko god nastavi da održava taj međusobni odnos, i zajedništvo koje je otpočelo time što je došao Hristu, njegova vječna sudbina je osigurana. Ali ako ne poznaje Boga kao svog ličnog Spasitelja iz dana u dan, i ne prihvata svakodnevno Njegovu milost, zajednica sa Hristom stoji pred velikom opasnošću, baš kao što zajedništvo sa prijateljem, mužem ili ženom propada ako ne postoji druženje i razgovor.

Da li biste danas voljeli da budete sigurni u svoje spasenje. Ta sigurnost se nudi svakome koji dolazi Hristu i nastavlja da hodi s Njime. Pitanje koje treba da postavite sebi je ovo: Da li Ga lično poznajem? Da li provodim vrijeme u održavanju zajednice s Njime iz dana u dan čitajući Njegovu Riječ i koristeći prednosti molitve? Da li razgovaram sa Bogom? Za sve one koji vjerom stalno održavaju zajednicu s Njim, vječni život je osiguran.

Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.